Video Content

English Transcript

– [Narrator] Ang matinding init ay maaaring maging nakamamatay at lumikha ng mga seryosong panganib para sa mga taong mahina, kabilang ang mga nasa hustong gulang na 65 taong gulang pataas, mga bata, at mga may malalang kondisyon sa kalusugan. Kaya kapag tumaas ang temperatura, tingnan kung ano ang pinakamahalaga. Tingnan kung nananatili kang hydrated. Tingnan ang iyong pinakamalapit na cooling center o iba pang naka-air condition na espasyo at tingnan ang mga palatandaan ng sakit na nauugnay sa init. Learn more at HeatReadyCA.com. Brought to you by the State of California.

Spanish Transcript

– [Narradora] El calor extremo puede ser mortal especialmente para adultos de 65 años en adelante, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Cuando sube la temperatura, recuerda lo más importante. Mantente hidratado. Visita tu centro de enfriamiento más cercano y revisa si hay señales de enfermedades relacionadas con el calor. Trabajemos juntos para protegernos unos a otros. Obtén más información en CuidateDelCalorCA.com. Un mensaje del Estado de California

Share This