Sa California, maraming industriya tulad ng agrikultura, konstruksyon, at iba pang mga hindi naka-air-condition na kapaligiran, ay umaasa sa mga manggagawa na magtrabaho sa init. Ang mga manggagawa na may trabahong tulad nito ay maliit ang pagkakataon na maka-iwas sa init at mas mataas ang panganib mula sa sakit sa init.

Ang mahabang pagkakalantad sa mataas na temperatura ay maaaring magdulot ng panganib ng dehydration, gaod sa init, at heat stroke. Ang mga sakit sa init na ito mapanganib o banta sa buhay. Ang mga sakit na ito na may kaugnayan sa init ay maaaring mapanganib o magdulot ng panganib sa buhay.

May karapatan ka na protektahan mula sa mga panganib ng init sa trabaho, kasama na ang edukasyon kung paano manatiling ligtas at ang kakayahan na magkaroon ng mga hakbang upang maiwasan ang sakit sa init.

Para sa mga tanong tungkol sa pag-iwas sa sakit sa init, tumawag sa Cal/OSHA ng weekdays sa 833-579-0927 upang makipag-ugnayan sa isang live na kinatawan ng Cal/OSHA mula ika-siyam ng umaga hanggang ika-pito ng gabi.

Nakangiting batang manggagawang pang-agrikultura na nagpuputol ng mga sariwang dahon ng berdeng batavia lettuce sa bukid.

Sundan ang mga kaalaman na ito upang matulungan na maprotektahan ang iyong sarili at iba pang may chronic health conditions mula sa sakit na dulot ng init:

Mga Tip sa Kaligtasan ng Init sa Trabaho

Para sa mga manggagawa sa labas, ikaw ay protektado mula sa sakit sa init sa maraming paraan:

  • Tubig – dapat magbigay at mag-udyok ang mga employers sa mga manggagawa na uminom ng hindi bababa sa sangkapat (32 onsa) ng malamig, bago, at libreng tubig sa bawat oras. Uminom ng tubig kada labing limang minuto, kahit hindi ka nauuhaw.
  • Lilim – Humiling ng access sa lilim kapag kinakailangan para magpalamig. Humingi ng karagdagang pahinga sa lilim upang maiwasan ang sobrang init.
  • Pahinga – ang employers ay dapat pumayag at mag udyok ng pahinga para mag papresko sa lilim kung kailangan para maiwasan ang sakit sa init, na dagdag sa karaniwang pagpapahinga.
  • Pagsasanay/Pagpaplano – Dapat ang mga manggagawa at supervisors ay magkaroon ng pagsasanay tungkol sa mga palatandaan at sintomas ng sakit sa init at kung ano ang gagawin kapag may emerhensya.

Para sa mga manggagawa sa loob, may mga partikular na rekisito para sa pag-iwas sa sakit sa init na binubuo sa California.

  • Gayunpaman, may karapatan ka na magkaroon ng isang ligtas at malusog na lugar ng trabaho at kasama ang mga panganib kaugnay sa init. Ang iyong employer ay kailangan na magkaroon ng mga hakbang para ayusin ang mga panganib sa init at tiyakin na ang mga sistema ng air conditioning ay nanatiling gumagana sa oras ng trabaho.
Share This