Ang pagkakalantad ng isang bata sa init ay maaaring magdulot ng dehydration, heat cramps, pagkapagod sa init, at maging mga kondisyong maaaring magdulot ng panganib sa buhay tulad ng heat stroke. Ang mga bata ay puwedeng tumaas ang panganib sa mga problema sa paghinga at balat kapag mainit ang panahon. Mahalaga para sa mga magulang at tagapag-alaga na mag-ingat sa panahon ng matinding init.

Tulungan ang mga bata na manatiling ligtas sa panahon ng tag-init sa pamamagitan ng impormasyon mula sa Children and Heat-Related Illness page ng California Department of Public Health.

Ina at sanggol sa panlabas na cafe, binibigyan ni nanay ng tubig ang bata mula sa isang baso

Sundan ang mga kaalaman na ito upang maprotektahan ang iyong sarili at iyong mga sanggol at mga bata mula sa sakit sa init:

Share This